Ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Tổng Giám đốc thường trực sẽ đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc nhà băng này, thay ông Lê Hải.
1 2 3 4 5 ... 19