Sau khi lần lượt HHS và TCH đã được tăng vốn và phân phối mạnh, giới chủ Hoàng Huy không giấu diếm kỳ vọng lớn với CRV - pháp nhân được lựa chọn đảm trách mảng bất động sản của tập đoàn này
1 2 3 4 5 ... 96