Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn.
1 2 3 4 5 6 ... 17