Các cổ đông nhỏ lẻ bị kéo vào cuộc tranh chấp giữa các cổ đông lớn khi hết lần này đến lần khác tổ chức đại hội mà vẫn bất thành. Trong 5 năm vừa qua, trong khi cả hệ thống ngân hàng đua nhau bứt phá
1 ... 2